Statut

Klub Strzelectwa Sportowego "Orzeł" w Kutnie

STATUT

KLUBU STRZELECTWA SPORTOWEGO

ORZEŁ w Kutnie

Statut przegłosowany na walnym zebraniu w dniu 02.06.2024 tekst jednolity

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY

§1

KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO „ ORZEŁ „w Kutnie, w skrócie ;

KSS „ORZEŁ” KUTNO zwany w dalszej części Klubem działa w oparciu o : przepisy ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. ( Dz.U. 2010nr.127 poz.857 z późn. zmianami); oraz prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r (Dz. U. 1989 nr.20 poz.104 z późn. zmianami); postanowienia Statutu Klubu.

§2

1. Klub jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem obywateli zameldowanych na pobyt stały na terenie Rzeczpospolitej Polski.

2. Klub samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne.

§3

1. Klub w ramach swojej działalności współpracuje z  innymi organizacjami.

2. W celu realizacji swoich celów statutowych, może przystępować w granicach dozwolonych prawem do innych organizacji o tym samym lub podobnym celu działania.

§4

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej

2. Siedzibą Klubu jest miasto Kutno.

3. Organem nadzorującym działalność Klubu jest Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16.

§5

Czas trwania Klubu jest nieograniczony.

§6

Klub posiada własne godło i odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§7

1. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków , zrzeszonych w nim, organizacji oraz działaczy.

2. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudnić osoby w charakterze pracowników  lub zleceniobiorców.

Rozdział Il

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§8

Celem działania Klubu jest rozwój i popularyzacja sportu strzeleckiego.

§9

Działalność i cele Klubu polegają na:

1. Kształtowaniu i umocnieniu w społeczeństwie zasad etyki sportowej, zwłaszcza u młodzieży, pozytywnego pojmowania strzelectwa sportowego.

2. Stałej dążności do wyrobienia i utrwalenia w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży , określonych zainteresowań , nawyków i umiejętności, ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa.

3. Popularyzowaniu, organizowaniu oraz zapewnieniu warunków do masowego uprawiania sportów obronnych i strzelectwa sportowego.

4. Krzewieniu kultury fizycznej i rozwoju dyscyplin sportu strzeleckiego wchodzących w zakres zainteresowania Klubu, a wpływających na stopień sprawności psychofizycznej społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży, organizowaniu okolicznościowych imprez masowych o charakterze sportowym.

5. Systematycznym organizowaniu szkoleń ,doskonaleniu umiejętności strzeleckich w celu sprawniejszego działania oraz propagowania idei sportów strzeleckich.

6. Współpracy z pokrewnymi organizacjami i klubami w kraju i za granicą.

Rozdział III

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

Członkowie klubu dzielą się na:

1.Członków zwyczajnych.

2.Członków honorowych.

§11

Członkami zwyczajnymi mogą być małoletni oraz pełnoletni obywatele polscy nie pozbawieni praw publicznych, podporządkowujący się postanowieniom niniejszego Statutu o walorach etycznych i moralnych dających rękojmię prawidłowego wykonywania sportu strzeleckiego.

§12

1.Członkiem Honorowym Klubu Strzelectwa Sportowego „ORZEŁ” w Kutnie może być osoba fizyczna zasłużona dla Klubu.

2,Godność członka honorowego Klubu nadaje Zarząd Klubu.

3.Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§13

Członkostwo nabywa się z dniem podjęcia pisemnej decyzji  o przyjęciu w poczet członków Klubu przez Zarząd Klubu, w obecności przynajmniej 4 członków Zarządu.

§14

Członkowie Klubu mają obowiązek:

1.Stać na straży dobrego imienia strzelectwa sportowego.

2.Sumiennie wykonywać zadania , które zostaną mu zlecone przez władzę Klubu.

3.0chraniać mienie Klubu jako wspólne dobro wszystkich jego członków i zwalczać wszelkie przejawy marnotrawienia tego mienia.

4.Regularnie uiszczać składki członkowskie i inne opłaty uchwalone przez Zarząd Klubu.

5.Wywiązywać się z innych zadeklarowanych zobowiązań.

§15

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

1.Wybierać i być wybieranym do władz Klubu. Prace we władzach Klubu wykonywane są nieodpłatnie.

2.Uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków Klubu oraz w posiedzeniach Zarządu wtedy, gdy podejmuje on uchwały dotyczące oceny działalności lub postępowania zainteresowanego.

3.Nosić odznaki organizacyjne oraz reprezentować Klub na zawodach sportowych i innych imprezach.

§16

Wobec członków naruszających postanowienia Statutu Zarząd Klubu w podjętej uchwale może zastosować następujące kary organizacyjne:

1. Upomnienie

2. Naganę

3. Wykluczenie jako środek ostateczny w przypadkach:

a.  skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych.

b. nie przestrzegania postanowień Statutu, uchwał i zarządzeń organów Klubu.

c. działania na szkodę Klubu.

d. nie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na terenie strzelnicy

§17

Członkostwo ustaje na skutek:

1.Dobrowolnego wystąpienia.

2.Skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej w terminie do końca pierwszego kwartału danego roku.

3.Śmierci członka.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE KLUBU

§18

Władzami Klubu są:

1.Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

2. Zarząd Klubu.

3.Komisja Rewizyjna.

§19

Funkcje w Zarządzie i w Komisji Rewizyjnej oraz w komisjach problemowych pełnione są społecznie.

§20

Walne Zgromadzenie Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§21

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu odbywa się:

a. 1 raz w roku —sprawozdawcze.

b. co 5 lat sprawozdawczo-wyborcze.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w miarę potrzeb na wniosek:

a. Zarządu Klubu.

b. co najmniej 30% członków Klubu + 1 członek.

§22

1. Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą Klubu.

2. Członek Klubu może tylko osobiście brać udział w Walnym Zgromadzeniu.

3. Każdy członek Klubu ma jeden głos.

4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele właściwych Związków , a także zaproszeni goście.

§23

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1. Uchwalanie programu działania Klubu.

2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Klubu, zatwierdzanie sprawozdań rocznych, bilansu i udzielanie absolutorium członkom Zarządu Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej oraz budżetu na dany rok.

4.  Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Klubu, Komisję Rewizyjną i członków Klubu.

5. Wybór i odwołanie Prezesa, Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

6. Uchwalenie Regulaminów Klubu oraz wytycznych w sprawach finansowych.

§24

1. Zarząd Klubu zwołuje Walne Zgromadzenie w trybie określonym w §21 Statutu klubu.

2. Termin i miejsce oraz ustalony porządek obrad Zgromadzenia Zarząd Klubu podaje do wiadomości członkom Klubu na 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia uchwala się zwykłą większością głosów, przy czym w pierwszym zwykłym terminie wymagana jest co najmniej połowa ogólnej liczby członków. W przypadku braku kworum Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie z góry ustalonym. Podejmowane uchwały w tym przypadku są prawomocne bez względu na liczbę uczestników w Walnym Zgromadzeniu.

4. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego i sekretarza obrad oraz Komisje Walnego Zgromadzenia :

a. Komisje Skrutacyjną .

b. Komisje Uchwał i Wniosków.

§25

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Klubu. Zmiana porządku obrad jest możliwa za zgodą co najmniej  połowy członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów do władz Klubu.

§26

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Klubu.

§27

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują : przewodniczący i sekretarz, którzy są wybierani przez członków na każdym Walnym Zgromadzeniu.

2. Protokoły przechowuje Zarząd Klubu przez co najmniej 5 lat.

§28

1. Ustala się skład Zarządu Klubu w liczbie od 5 do 7 członków. Podział funkcji w Zarządzie Klubu jest następujący:

–  Prezes Zarządu

– Wiceprezes Zarządu d.s. strzelectwa sportowego

– Skarbnik

– Sekretarz

– Członek Zarządu- 1 do 3 Członków

2. Prezes Zarządu Klubu i Zarząd wybierani są spośród członków Klubu przez Walne Zgromadzenie na okres 5 lat.

3. Przy wyborze członków Zarządu należy brać pod uwagę przede wszystkim umiejętności kierowania i organizowania pracy oraz staż przynależności do Klubu.

4. Prezes Zarządu wybrany przez Walne Zgromadzenie, na pierwszym posiedzeniu Zarządu przydziela funkcje pozostałym członkom Zarządu.

§29

Do właściwości Zarządu Klubu należą wszystkie sprawy Klubu za wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

a. Prowadzenie działalności statutowej.

b. Wykonanie preliminarza budżetowego.

c. opracowanie projektu planu działania Klubu.

d. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia .

e. Zawieranie umów w granicach uprawnień nadanych przez Walne Zgromadzenie.

f. Przyjmowanie i skreślanie członków Klubu.

g. Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu strzelectwa sportowego.

h. Nakładanie na członków Klubu kar porządkowych określonych w Statucie.

j. Wykonywanie innych zadań wynikających ze Statutu Klubu oraz podejmowanie innych zadań i czynności niezbędnych dla realizacji zadań Klubu i kierowania jego działalnością.

§30

Walne Zgromadzenie może odwołać członków Zarządu jeżeli uzna, że zachodzą uzasadnione powody do odwołania lub nie udzielono absolutorium.

§31

Zarząd kieruje działalnością Klubu zgodnie z przydzielonym zakresem dla

poszczególnych członków.

§32

Kompetencje członków Zarządu Klubu:

1. Prezes Zarządu Klubu reprezentuje Klub na zewnątrz, kieruje pracą Zarządu oraz zwołuje jego posiedzenia i przewodniczy na nich.

2. Wiceprezes Zarządu d.s. strzelectwa sportowego odpowiada i nadzoruje działalność statutową Klubu w szczególności organizuje zawody, imprezy i treningi strzeleckie, nadzoruje przestrzeganie przez członków Klubu zasad bezpieczeństwa i regulaminów, ma bezpośredni nadzór nad zawodami Klubu i odpowiada za prowadzenie dokumentacji obowiązującej na strzelnicy.

3. Sekretarz Klubu sporządza protokoły z zebrań Zarządu , prowadzi ewidencje i archiwum protokołów Walnych Zgromadzeń i Zarządu. Prowadzi korespondencję, ewidencję członków i załatwia wszystkie sprawy związane z prowadzeniem biurowości Klubu.

4. Skarbnik Klubu czuwa nad prawidłowym wykonaniem preliminarza budżetowego , nadzoruje utrzymanie w należytym stanie majątku Klubu, prowadzi kasę i rachunkowość Klubu, ewidencjonuje składki członkowskie i wszelkie opłaty oraz należności na rzecz Klubu, prowadzi i odpowiada za całą dokumentację finansowo-księgową.

5. Członkowie Zarządu- zgodnie z zakresem ustalonym przez Prezesa Zarządu Klubu.

§33

1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego i sekretarza. Komisja Rewizyjna wybierana jest spośród członków Klubu przez Walne Zgromadzenie na okres 5 lat.

2.Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi.

5.Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 1 GOSPODARCZEJ KLUBU

§34

Majątek Klubu stanowią nieruchomości (dzierżawione) ruchomości i fundusze.

§35

Fundusze składają się z:

1. Wpływów ze składek członkowskich i darowizn.

2. Wpływów z działalności statutowej.

3. Dotacji.

4. Zapisów i darowizn.

§36

Klub ponosi pełną odpowiedzialność za swoje zobowiązania.

§37

1. Zarząd Klubu prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§38

Uchwały i inne dokumenty powodujące zmiany w składnikach majątkowych i strategicznych dla działalności Klubu muszą być podpisane przez Prezesa Zarządu lub upoważnionego członka zarządu oraz skarbnika.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§39

Wszelkie zmiany Statutu lub rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej 30% +1 ogólnej liczb uprawnionych do głosowania.

§40

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu , Walne Zgromadzenie zdecyduje o przeznaczeniu majątku Klubu i powoła Komisję Likwidacyjną.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§41

1. Niniejszy Statut uchwalony 02 czerwca 2024r. wchodzi w życie z dniem rejestracji

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

3. Wykładnia przepisów Statutu należy do kompetencji Zarządu Klubu i Rady Klubu.

4. Tekst jednolity Statutu wraz ze zmianami został uchwalony przez Zarząd Klubu w dniu 19 maja 2024r.

5. Przyjęty przez Zarząd Klubu Statut wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

Pobierz Statut