INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), zwanego dalej „RODO”, KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO ORZEŁ w KUTNIE, zwany dalej KSS ORZEŁ w Kutnie, przekazuje najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez KSS ORZEŁ w KUTNIE i czy są one udostępniane osobom trzecim?

Administratorem danych osobowych jest:
KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO ORZEŁ w Kutnie
ul. Majdany 12
99-300 Kutno

Dane osobowe przetwarzane przez KSS ORZEŁ w Kutnie nie są udostępniane innym osobom, organizacjom międzynarodowym ani państwom trzecim, za wyjątkiem wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych w KSS ORZEŁ w Kutnie należy kontaktować się pod adresem mailowymklub@orzel.kutno.pllub telefonicznie pod numerem 601 373 320

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez KSS ORZEŁ w Kutnie?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do prowadzenia działalności naszego stowarzyszenia, a także w celu:

1)    wysyłania zawiadomień,

2)    kontaktowanie się w celach realizacji działań stowarzyszenia,

3)    monitoring rozliczeń płatności,

4)    przeprowadzanie analiz statystycznych,

5)    obsługa próśb i wniosków,

6)    przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia wykazania spełnienia przez KSS ORZEŁ w Kutnie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na ich prawa?

Dane osobowe gromadzone przez KSS ORZEŁ w Kutni nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny w celach, dla których zostały pozyskane, a także wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, statystycznych i archiwizacyjnych.

Jakie uprawnienia mają osoby, których dane dotyczą, i jak je realizujemy?

Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostać od KSS ORZEŁ w Kutnie informację o tym, czy stowarzyszenie przetwarza jej dane osobowe.

Zainteresowana osoba ma prawo wiedzieć dlaczego przetwarzane są określone dane, jakie typy danych są przetwarzane, jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców ujawniono (lub mogą być ujawnione) dane – w szczególności dotyczy to odbiorców w państwach innych niż państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych, jak długo planowane jest (o ile można to określić) przetwarzanie danych albo na podstawie jakich kryteriów ustalono ten okres.

Prawo do sprostowania danych

Osoba, które dane osobowe przetwarzane są przez stowarzyszenie ma prawo żądać by KSS ORZEŁ w Kutnie niezwłocznie sprostował jego nieprawidłowe dane osobowe lub uzupełnił niekompletne dane.

Prawo do usunięcia danych

Osoba, której dane dotyczą, może żądać, aby KSS ORZEŁ w Kutnie usunął jej dane, gdy:

·         dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego zostały zebrane,

·         dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa.

Osoba, która chce, by usunąć jej dane, może poprzez kanały komunikacji przyjęte w KSS ORZEŁ w Kutnie złożyć wniosek, w którym określi swoje żądania. KSS ORZEŁ w Kutnie uwzględni je, gdy nie będzie prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować przetwarzanie danych.

Do kogo można wnieść skargę w przypadku nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych?

Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane przez KSS ORZEŁ w Kutnie ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.